La celo de la redaktantoj kaj eldonantoj estas disponigi buntan, interesan kvaronjaran revuon kun abundaj materialoj, interesaĵoj ne nur el Ĉinio, sed el la tuta mondo.
La paperforma varianto estas havebla kontraŭ 26 eur jarabono.
La reta versio de la revuo estas senpage haveble, elŝutebla de tiu ĉi retpaĝaro.
Tio eblas nur dank' al la volontula laboro de redaktantoj, eldonantoj, kunlaborantoj, helpantoj, kiuj mem kovras ĉiujn kostojn.

Kiel vi povas helpi, ke tiu revuo atingu multajn legantojn, aktivulojn de la Esperanto-movado, ke ĝi disvastiĝu kaj helpu, servu interesiĝantojn, lernemulojn kaj spertiĝemulojn?

Subteno

  • per konsiloj, novaj proponoj, ideoj
  • per kontribuado al la enhavo, sendado de artikoloj, fotoj, ktp. Bv. sendi materialojn al la redaktejo.
  • per mondonaco por subvencii la eldonadon kaj nepagkapablajn abonantojn.

Vian donacon bonvolu ĝiri al la UEA-konto: ikch-a kun indiko "donaco al Tra la mondo".

Pri pagmanieroj al UEA vi povas legi ĉi-tie.

Anticipan dankon pro via bonvolema subteno!